Offerte- en betalingsvoorwaarden

Offerte- en betalingsvoorwaarden

Versie 202103 

Tandheelkundig Centrum Kwadrant is onderdeel van Colosseum Dental Benelux. De Colosseum Dental Benelux offerte- en betalingsvoorwaarden op de volgende pagina’s zijn daarom van toepassing voor alle behandelingen van Tandheelkundig Centrum Kwadrant.

1. Deze voorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in Tandheelkundig Centrum Kwadrant, hierna ook zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst en deze worden ter hand gesteld bij het sluiten van de overeenkomst en zijn tevens terug te vinden op de website van de praktijk.

2. Tandheelkundig Centrum Kwadrant heeft een garantieregeling. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te vinden op onze site: www.thckwadrant.nl

3. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij zijn zorgverzekeraar en/of deze kosten aan hem worden vergoed. De kosten worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarievenlijst. Wijzigingen van de tarievenlijst worden voorbehouden.

4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen. Indien een afspraak door de zorgverlener wordt afgezegd of verzet of een afspraak later aanvangt dan het afgesproken tijdstip, geeft dat de patiënt geen recht op een compensatie.

5. Een door Tandheelkundig Centrum Kwadrant afgegeven offerte of begroting is een schatting van de te verwachten kosten, gebaseerd op de indicatiestelling van de behandelaar. Voorafgaand aan iedere behandeling die een bedrag ter grootte van €250,- of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een begroting verstrekt. De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15% alsmede bij tussentijdse wijziging van de tarieven door Tandheelkundig Centrum Kwadrant. De voor een orthodontiebehandeling geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten.

7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet. In de betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

8. Tandheelkundig Centrum Kwadrant draagt haar vorderingen over aan een of meerdere factoringmaatschappijen, hierna ook factoringmaatschappij genoemd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. De patiënt is gehouden rechtstreeks aan de factoringmaatschappij te betalen.

9. De patiënt dient de rekening binnen 14 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener of de factoringmaatschappij laat betalen. Zorgverlener en de factoringmaatschappij hebben het recht om indien mogelijk de rekening geheel of gedeeltelijk rechtstreeks in te dienen bij de zorgverzekeraar, waarna de patiënt een eventuele eigen bijdrage met de zorgverzekeraar verrekent.

10. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.

11. Indien de patiënt niet binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag nadat de betalingsherinnering bij hem bezorgd is, heeft betaald, is de zorgverlener en/of de factoringmaatschappij gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten en is de patiënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

12. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedragen tenminste € 40,-. Tandheelkundig Centrum Kwadrant en de factoringmaatschappij kunnen besluiten om in eerste instantie een lager bedrag in rekening te brengen. Over alle renten en kosten is BTW verschuldigd door de schuldenaar. Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld informatiekosten, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de patiënt.

13. Betaling door patiënt strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente, vervolgens in mindering van de opeisbare declaraties die het langst open staan, ook indien de patiënt aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie en tot slot in mindering van de betreffende declaratie.

14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting. Ook vervalt de betalingsverplichting niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

16. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

17. Iedere aansprakelijkheid van Tandheelkundig Centrum Kwadrant en haar behandelaars is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, Versie 202103 vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de in totaal door Tandheelkundig Centrum Kwadrant in rekening gebrachte kosten en tarief.

18. De rechtsverhouding tussen Tandheelkundig Centrum Kwadrant en de patiënt is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse instantie.

19. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.